תקנון האתר1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר act-israel.com ובשירותים המסופקים באתר. בנוסף, הגלישה באתר והגישה לשירותים המוצעים בו , הינה בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת מטה בתקנון זה.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

5. הגדרות

5.1. "כרטיס": לעניין מסמך זה – ניתן לרכישה באתר, מקנה כניסה לכנס שיערך בתאריכים 24,25,28,29 ליולי 2019.

5.2. "מנהל האתר": מפיקי הכנס אשר באפשרותם למכור את הכרטיסים באמצעות האתר, לקבוע מחירם, ולאשר כניסה לאירוע באמצעותם;

5.3 "אתר הכנס": האתר בכתובת act-israel.com בו יוצגו הפרטים ותכני הכנס ותתאפשר מכירת כרטיסים לכנס.

5.4 "ביצוע עסקה" – יום מתן הפרטים האישיים והאשראי באתר לטובת ביצוע סליקת אשראי.

6. כללי

6.1. האתר "act-israel.com" מופעל על ידי המרכז לניתוח התנהגות ח.פ. 065902579 (להלן: "מנהל האתר").

6.2. האתר נועד לאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור, לבחון ולרכוש כרטיסים לכנס ACT שיתקיים ביולי 2019 בצורה קלה ונוחה.

6.3. האתר מופעל על ידי מנהל האתר.

6.4. משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:

6.4.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

6.4.2. למשתמש מלאו 18 שנים;

6.4.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף;

6.4.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

6.4.5. המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה, למדיניות הביטולים ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.

6.5. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיו, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.

6.6. מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו.

6.7. כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.

6.8. תנאי התקנון מצויים באתר והינם חובה לעיון והסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האתר המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

6.9. השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

7.תנאי השימוש באתר

7.1. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.

7.2. השירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה. מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.

7.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר אינו מגביל העברת כרטיס לצד ג על בסיס לא מסחרי, על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי הכרטיס על משתמש הקצה החדש. במקרה שכזה, על משתמש הקצה ליצור קשר עם מנהל האתר, קרי המרכז לניתוח התנהגות, במייל info@act-israel.com, ולספק שם פרטי, שם משפחה, מייל ונייד של משתמש הקצה החדש, אליו העביר את הכרטיס (=זכות ההשתתפות בכנס).

7.4. מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה של משתמש, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.4.1. אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.

7.4.2. אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם;

7.4.3. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי או מסיבה כלשהי.

7.5. מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או את מכירת הכרטיסים.

8. אופן רכישת כרטיס

8.1. בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו הלקוחות למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: "הפרטים האישיים"). אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לרכוש את הכרטיס.

8.2. מנהל האתר רשאי לבטל את הרכישה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי הכרטיס, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר). מנהל האתר לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

8.3. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

8.4. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

8.5. חיוב הלקוח יתבצע על ידי המרכז לניתוח התנהגות וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

8.6. בעת ביצוע רכישה באתר, הפרטים האישיים (שם, דואר אלקטרוני ונייד) של הלקוח יועברו למנהל האתר ולשותפים נותני החסות לכנס.

8.7. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלוונטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל מנהל האתר.

8.8. מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

8.8.1. בהתאם לשיקול דעתו הסביר של מנהל האתר מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת הכרטיס לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.

8.8.2. נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.

8.8.3. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי הכרטיס ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים.

8.8.4. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

8.8.5. אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.

8.8.6. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

8.8.7. מנהל האתר יפרסם הודעה על ביטול המכירה, בהתאם לשיקול דעתו, בדף הרכישה בטרם סגירת המכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכשי הכרטיסים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת רכישת הכרטיסים במקרים המתאימים.

8.9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני או במייל עם מנהל האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה מנהל האתר זכאי לבטל את בקשת הרכישה.

8.10. במקרה של רכישת כרטיס מסוג  "חבר מביא חבר" הנך מחויב לתת את הפרטים האישיים (שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל וטלפון) של הנרשם השני בעבורו אתה רוכש כרטיס מסוג זה.

8.11 את אישור רכישת הכרטיס יש להדפיס לטובת הצגתו בכניסה לכנס, או לחליפין להציג אישור זה באמצעות הנייד בכניסה לכנס, בצמוד לת.ז לטובת זיהוי.

8.12. הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת רכישת הכרטיס/ים.

8.13. מנהל האתר יהיה רשאי לעדכן את כמות המינימום של הכרטיסים או את כמות המקסימום של הכרטיסים הניתנים לרכישה.

9. עלות השירות

9.1. הגלישה באתר הינה ללא עלות.

9.2. כל לקוח יישא בעלות בהתאם לכרטיס אותו בחר. שווי הכרטיס כולל מע"מ כדין.

10. שימוש בכרטיס

10.1. בעת ההגעה לכנס יש להציג אישור תשלום בעבור הכרטיס/ קבלה, כפי שהגיעו אל מייל הרוכש, יחד עם תעודת זהות.

10.2. במקרה של כרטיס מסוג 'חבר מביא חבר- כניסה לשני משתתפים' על כל אחד מהנרשמים לתת פרטים אישיים ולהציג ת.ז בכניסה לכנס, וכן להציג אישור תשלום/ למסור מספר קבלה.

10.3. מנהל האתר לא יהיה אחראי לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של הכרטיסים שנרכשו על ידי  הלקוחות.

10.4. כל סוגי הכרטיסים מקנים כניסה לכל ארבעת ימי הכנס. ככל ושהלקוח יבחר מסיבותיו שלו לא להגיע לכל ימי הכנס, אין הוא יוכל לדרוש החזר כספי מלא או חלקי ממנהל האתר.

10.5. מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש בכרטיס והגעה לכנס.

10.6. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי ניצול, אובדן או גניבה של הכרטיס.

11. מדיניות ביטולים

11.1. ביטול רכישת כרטיס מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק, על פי סעיף 14ג (ג, תיקון מס' 26 תש"ע 2010).

11.2. לצורך ביטול, יש לפנות בכתב באמצעות מייל אל מנהל האתר. הפנייה תכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ומספר הקבלה.

11.3. רק הלקוח ששילם עבור הכרטיס יכול לבטל את רכישתו. במילים אחרות, ניתן לזכות את האשראי ממנו בוצעה הרכישה בלבד.

11.4. תנאי הביטול – הלקוח יכול לבטל את הרכישה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים (שאינם ימי מנוחה) טרם הכנס. בכפוף לאמור, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו,  בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם, ובניכוי עמלת הסליקה שנגבתה בעת הרכישה.

11.5. במידה ולקוח רכש כרטיס מסוג 'חבר מביא חבר- כניסה לשני משתתפים' וברצונו לבטל את אחד הכרטיסים, אזי מנהל האתר ישאיר אצלו חלק יחסי מהעסקה, בגובה כרטיס יחיד (בהתאם למחירו כפי שמוצג ביום ביטול העסקה באתר הכנס), וללקוח יוחזר ההפרש בלבד, בניכוי 5% מסכום החלק היחסי שמוחזר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ובניכוי עמלת הסליקה שנגבתה על סליקת החלק היחסי שבוטל.

11.6. לא ניתן לבטל רכישת כרטיס, מכל סוג שהוא, 48 שעות ממועד תחילת הכנס, כלומר מה22.7 בשעה 8:30 לא יאושרו ביטולים, וביטול במועד זה יחויב ב-100% עלות.  

11.7. עם ביטול העסקה, יבוטל הכרטיס ולא ניתן יהיה להציגו / להיכנס עמו לכנס.

11.8. במקרה של ביטול הכנס על ידי מפיקי הכנס/ מנהל האתר יוחזר לרוכשים הסכום המלא ששילמו על הכרטיס או כרטיסים  שרכשו. עם זאת, לא יהיה כל פיצוי כספי נוסף כלפי מי מהרוכשים, בעבור הוצאות נלוות בהן נשאו הרוכשים בכדי להיות נוכחים בכנס.

12. אבטחת מידע, מדיניות פרטיות וסודיות

12.1. מנהל האתר יפעל, כמיטב יכולתו, לאבטחת הפרטים האישיים כהגדרתם בסעיף 8.1 לעיל, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיו, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.

12.2. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למנהל האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של מנהל האתר. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר למנהל האתר לאגור מידע כאמור.

12.3. מעבר לשימוש הנ"ל מנהל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיו של מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר; 6) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר; 7) לצורכי פנייה ללקוח מטעם כל נותני החסות לכנס 8) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ויחשוף מנהל האתר מידע אישי אודות הלקוח, יעשה מנהל האתר את כל המאמצים שביכולתו לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.

12.4. מנהל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו (ככל שתקבע בבית המשפט) של מנהל האתר.

12.5. מנהל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”)- קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מנהל האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

13. דיוור ישיר ודברי פרסומת

רכישה באתר ומתן פרטייך האישיים מהווים הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת מנהל האתר ושאר נותני החסות לכנס, בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על ידי פניה למנהל האתר או נותן החסות ששלח אליך דיוור.  בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

14. קניין רוחני

14.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי מנהל האתר הם/יהיו קניינו הבלעדי והמלא של מנהל האתר.

14.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושו של מנהל האתר ו/או ניתנו לו ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות למנהל האתר ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

14.3. הלקוח אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של מנהל האתר בכתב ומראש.

14.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב בזאת להימנע מכל שימוש שעלול לפגוע במנהל האתר ו/או בצדדים שלישיים, וכן הוא מתחייב שלא לבצע שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים המסופקים לו במסגרת האתר.

15. כללי

15.1. עדכונים ושינויים – ככל ושיהיו שינויים מהותיים בכנס או קיומו, יהיה על הלקוח להתעדכן בכך באתר הכנס. עם זאת, מנהל האתר יעשה כל מאמץ לעדכן בשינויים באמצעות מייל/ נייד את הנרשמים לאירוע.

15.2. דרכי פנייה למנהל האתר- באמצעות התקשרות לנייד 054-5347114, הודעות באותו המספר ((SMS/WhatsApp, אי-מייל info@act-israel.com  או טופס פנייה דרך אתר הכנס.

15.3. התקנון על כל סעיפיו תקף לגבי רכישות כרטיס שבוצעו דרך האתר ו/או טלפונית מול מנהל האתר.

15.4. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י מנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

15.5 . כל סכסוך משפטי הקשור בתקנון זה ו/או בכנס יידון בבתי המשפט בתל אביב.

16. תקנון התנהגות בכנס

16.1. בכל אחד מימי הכנס יש להירשם בכניסה באמצעות הצגת אישור רכישה/קבלה (מודפס או דרך הנייד) יחד עם תעודת זהות.

16.2. בעת הרישום ביום הראשון יקבל כל משתתף תיק עם חומרי הכנס. חל איסור להעתיק, להעביר, להפיץ, לשכפל, לפרסם, או למכור את התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של מנהל האתר בכתב ומראש.

16.3. קניית כרטיס כניסה לכנס מהווה אישור לכך שהינך מודע ומאשר שישנו סיכוי שתצולם במהלך הכנס וכי תמונתך תשמש לצורכי מנהל האתר.

16.4. אין הסדרי הושבה בכנס, כל לקוח יוכל לבחור את מקום לשבת באופן עצמאי.

16.5. לקוח שציין בעת ההזמנה שרוצה אוזנייה לטובת תרגום סימולטני, יצטרך לוודא שמקבל את האוזנייה בעת הרישום בכניסה לכנס.  

16.6. מלון לאונרדו סיטי טאוור והאולם שמוקצה לטובת הכנס הינם נגישים לבעלי מוגבלויות/ נכות.

16.7. חל איסור מוחלט להכניס לשטח הכנס אלכוהול, סמים, חומרים מסוכנים, נשק חם או קר.

16.8. חל איסור מוחלט לקיים מכירה / רוכלות בשטח הכנס ללא אישור מפורש בכתב מראש ממנהל האתר.